fbpx

המלכ.ה של ירושלים

ערימות של פרסים אבל זוכה או זוכה אחת שיהפכו למלך או למלכה של ירושלים.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

"מדינת ירושלים" מכריזה על פעילות אשר בסופה יוגרל בין המשתתפים מעל 15 פרסים על פי הרשימה המפורסמת כאן (לינק).

תקנון זה בא להסדיר את כל הכללים שלפיהם תתנהל הפעילות. ההגרלה, הנערכת על ידי מנהל הדף נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות עבור פרסומת מסחרית, לפי חוק עונשין, התשל"ז.

"מדינת ירושלים" המנהלת הפיעלות רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה על תקופת הפעילות, ההשתתפות בהגרלה, על תחילת תקופת הפעילות ועל סיום על מועד ההשתתפות.

"מדינת ירושלים" רשאית לשנות את מועד תחילת ההגרלה, את משך זמן המבצע, להוסיף הגרלות או פרסים נוספים ולבצע שינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

תנאי ההגרלה

ההגרלה תבוצע על ידי מנהלי הדף ותוצאות ההגרלה יפורסמו ברשתות החברתיות של מדינת ירושלים לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר מועד ההגרלה. בנוסף, ישלח מנהל הדף הודעה פרטית לזוכה.

האחריות על מסירת הפרטים המדויקים של כל משתתף בהגרלה תחול רק על המשתתף.

אם הזוכה בפרס לא יצור קשר עם "מדינת ירושלים" במשך חמישה ימים מתאריך פרסום התוצאות, תהיה "מדינת ירושלים" רשאית לבטל את זכייתו או להעבירו לאחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הזוכה ראשי לממש את זכייתו במשך שלושה חודשים מרגע קבלת הפרס ולא יאוחר מה-31 בינואר 2021

תוצאות ההגרלה הן תוצאות סופיות ואי אפשר לערער עליהן.

הזוכה בהגרלה אינו רשאי להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

זוכה הפרס יקבל וואוצ'רים לשימוש חד פעמי אשר ניתנים למסירה.

אם זאת, מנהלי ההגרלה לא יהיו אחראים או מחויבים בכל דרך כלפי הזוכה המקורי לאחר שבהתאם להוראותיו הועבר הפרס לאדם אחר.

בני המשפחה של העובדים ב"מדינת ירושלים" וחברת השיווק הפרסום המלווה את הקמפיין "בריף" אינם רשאים להשתתף בהגרלה.

משתתפים אשר לא ימלאו את תנאי הגרלה הכוללים מענה על חמש שאלות סקר, ייפסלו ובמקומם יבחר באקראי זוכה אחר אשר עמד בכל תנאי ההגרלה.

הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הפרסים כפי שהוגדרו בתקנון זה. כל הוצאה אחרת למטרת מימוש הפרס כמו הוצאות נסיעה, הוצאות בגין מגבלות מיוחדות של הזוכה ועוד יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

הזכייה בפרסים מותנית בהגעה של מדינת ליעד של השגת 10,000 נרשמים ועונים על השאלון.

תנאי ההשתתפות בהגרלה

לצורך ההשתתפות בהגרלה ייחשב כל אדם אשר גילו הוא מעל גיל 13 שנים.

כדי להשתתף בהגרלה על המשתתף לעמוד בשלושה תנאים:

  1. מילא את כל הפרטים בסקר
  2. נרשם עם שם, שם משפחה, וטלפון
  3. נרשם פעם אחת בלבד

ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לפרסום הפרטים שלו ולזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה באשר לפרסום פרטיו כמו שם פרטי ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכל  פרט נוסף שמסר או שנמצא בפרופיל הפייסבוק של המשתתף.

כל זכויות הקניין הרוחני לרבות סודות מסחריים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, תכנים של הפעילות, עיצובים, קבצי וידאו, קבצי טקסט וכל חומר אחר הם רכושם הבלעדי של "מדינת ירושלים" ומוגנים בחוק זכויות יוצרים.

עם לחיצת לייק, תגובה ושיתוף ציבורי, מביע המשתתף את הסכמתו לתקנון ההגרלה. הוא מאשר כי קרא את התקנון וקיבל על עצמו את מילוי הוראותיו.

ההשתתפות בהגרלה חלה על אחריותו הבלעדית של המשתתף, מנהלי הדף העורכים את ההגרלה לא יישאו באף נזק העלול להיגרם למשתתף כתוצאה מההשתתפות בכל שלב של הפעילות, מזכייתו בפרס או ממימוש ושימוש בפרס.

מנהלי ההגרלה מצהירים במפורש כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, ובכל מקרה של השתתפות בפעילות לא תהיה למשתתף כל עילה או תביעה הקשורה באופן ישיר או עקיף לפעילות, לניהול הפעילות, לתוצאות הפעילות או לכל הכרוך בה.

הדין החל על התקנון יהיה הדין הישראלי ובכל מקרה של תביעה, זכויות  הדיון בכל תביעה תהיה רק לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

התחרות מתקיימת עד ה 1.10.2020 – למדינת ירושלים שמורה הזכויות לשנות, להקדים או לקצר את משך התחרות. ט.ל.ח